`10_years

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Years together!

Language:

facebook twitter linkedin

Rankings

M. Szulikowski Law Office on 53 place among more than 80 of the best law offices in Poland, according to the VIII ranking organized by Dziennik Gazeta Prawna!


Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015


Rok 2009


Styczeń 2009

 

Tytuł publikacji

Data

1 Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

30.01.09

2 Nowelizacja ustawy o nabywaniu od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

30.01.09

3 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

29.01.09

4 Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej

29.01.09

5 Procedura udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

28.01.09

6 Konsekwencje zmiany kodeksu pracy dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego

28.01.09

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej

28.01.09

8 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie formy właściwej dla wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziale

26.01.09

9 Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z FUS

23.01.09

10 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdzający niezgodność definicji abonenta z prawem wspólnotowym

23.01.09

11 Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych

22.01.09

12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku rozwiązania umowy z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne

22.01.09

13 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie niemożności wystawienia po śmierci dłużnika bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika

21.01.09

14 Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

21.01.09

15 Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie możliwości rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży do czasu wykonania prawa pierwokupu przez uprawnionego

20.01.09

16 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności polskich przepisów ustawy o VAT z prawem unijnym

19.01.09

17 Nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

19.01.09

18 Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

19.01.09

19 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

16.01.09

20 Uchwała Najwyższego Sadu Administracyjnego w sprawie przechodzenia zezwoleń w wyniku przekształcenia spółki cywilnej

15.01.09

21 Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze dot. upadłości konsumenckiej

14.01.09

22 Określenie przez Ministra Finansów stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

14.01.09

23 Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej

13.01.09

24 Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

13.01.09

25 Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych

12.01.09

26 Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

12.01.09

27 Obowiązki podatkowe wspólnika spółki komandytowej przy sprzedaży udziałów

12.01.09

28 Nowelizacja ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe- zniesienie zasady walutowości

9.01.09

29 Nowelizacja ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

9.01.09

30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dodatkowego warunku zastosowania stawki 0% VAT

8.01.09

31 Projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

8.01.09

32 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zastosowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych

8.01.09

33 Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

8.01.09

34 Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca odszkodowania za utracony czynsz

7.01.09

35 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określające m.in. podmioty uprawnione do przewozu materiałów zawierających informacje niejawne

7.01.09

36 Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie możliwości zasiedzenia służebności przesyłu

6.01.09

37 Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych

6.01.09

38 Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy - wydłużenie urlopu macierzyńskiego

5.01.09

39 Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie odstąpienia przez pracodawcę od umowy o zakazie konkurencji

5.01.09

40 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie opodatkowania umorzonych przez kredytodawcę odsetek

5.01.09

41 Projekt nowelizacji ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane

5.01.09

42 Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca ulgi rodzinnej

2.01.09

43 Najważniejsze zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 roku

2.01.09

44 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie rozpatrzenia apelacji w stosunku do pozwanego, który nie zaskarżył wyroku

2.01.09

Luty 2009

 

Tytuł publikacji

Data

1 Orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej w sprawie dopuszczalności stosowania niektórych kryteriów wyboru wykonawcy

02.02.09

2 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2.02.09

3 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ujawnienia przez dziennikarza danych osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie

3.02.09

4 Nowe rozporządzenia dot. zezwolenia na prace cudzoziemca

3.02.09

5 Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium RP określonych substancji dodatkowych

4.02.09

6 Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

4.02.09

7 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty 5.02.09
8 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie urlopu za zadanie

6.02.09

9 Rozporządzenie dot. statystycznej karty wypadków przy pracy

6.02.09

10 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie dopuszczalności zaliczenia zakupu okularów do kosztów uzyskania przychodu

9.02.09

11 Termin uruchomienia elektronicznego rejestru poświadczeń dziedziczenia

9.02.09

12 Rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru wniosku zgłoszenia danych do GIODO

10.02.09

13 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

10.02.09

14 Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa UOKiK o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenia

11.02.09

15 Kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz wyposażenia lokali tych placówek i punktów aptecznych

11.02.09

16 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wypowiedzenia umowy o prace w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego

12.02.09

17 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie systemu poboru akcyzy na energię

13.02.09

18 Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie podstaw skargi kasacyjnej

13.02.09

19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie momentu zaliczania premii pieniężnych do przychodu

16.02.09

20 Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie dochodzenia należności z tytułu opłat za przechowywanie usuniętych z drogi pojazdów na parkingach

16.02.09

21 Interpretacja indywidualna w sprawie określenia przychodów z umowy najmu

17.02.09

22 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie niedopuszczalności skorygowania faktur elektronicznych przez faktury papierowe

18.02.09

23 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego

19.02.09

24 Rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

20.02.09

25 Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

23.02.09

26 Nowe Rozporządzenia dotyczące prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym 24.02.09
27 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obliczania odsetek od stopy kredytu lombardowego

24.02.09

28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. odpowiedzialności komornika

25.02.09

29 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

26.02.09

30 Rozporządzenie w sprawie zmiany uprawnień inspektorów Inspekcji Handlowej do nakładania grzywien w drodze mandatu

26.02.09

Marzec 2009

 

Tytuł publikacji

Data

1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uznania domu letniskowego za mieszkalny 2.03.09
2 Ustawa o podatku akcyzowym 3.03.09
3 Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu opłaty za przejazd do ZUS 4.03.09
4 Wyjaśnienia Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wysokości kar nakładanych na przedsiębiorców 5.03.09
5 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania abonamentów medycznych

5.03.09

6 Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych 6.03.09

7 Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie możliwości odwołania przy mniejszych przetargach

9.03.09

8 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchylenia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

9.03.09

9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

10.03.09

10 Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

11.03.09

11 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie analizy spółki przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

12.03.09

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania kontroli legalności pracy cudzoziemców

13.03.09

13 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

16.03.09

14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dostarczania przez organ administracji publicznej odpisów z akt

17.03.09

15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej

18.03.09

16 Ustawa o służbie cywilnej

20.03.09

17 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego

23.03.09

18 Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

24.03.09

19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotki

25.03.09

20 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku od opłat za udzielone poręczenia

26.03.09

21 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kasacyjnych kompetencji sądu administracyjnego

27.03.09

22 Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

30.03.09

23 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

31.03.09

Kwiecień 2009

 

Tytuł publikacji

Data

1 Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.04.09

2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie tzw. ulgi meldunkowej niezameldowanego małżonka

2.04.09

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości dokonania korekty VAT przez byłych wspólników spółki cywilnej

3.04.09

4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skutków doręczenia zastępczego

6.04.09

5 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie możliwości refakturowania usług

8.04.09

6 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie obalenia domniemania doręczenia awizowanej przesyłki

20.04.09

7 Nowelizacja ustawy o ordynacji podatkowej-ułatwienie składania deklaracji podatkowej drogą elektroniczną

10.04.09

8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niemożliwości zaskarżenia postanowienia w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych wydanego przez sad drugiej instancji

10.04.09

9 Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasadach prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego

14.04.09

10 Nowelizacja ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

14.04.09

11

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych

15.04.09

12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z konstytucją odrzucenia środków zaskarżenia nakazów zapłaty z powodu braków formalnych

16.04.09

13

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

17.04.09

14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy finansowej Polsce Wschodniej w latach 2007-2013

20.04.09

15

Nowelizacja ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

24.04.09

16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

23.04.09

17 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

22.04.09

18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy zastosowania przez sąd niekonstytucyjnych przepisów dotyczących uznania chorób zawodowych

27.04.09

19 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

28.04.09

20

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)

29.04.09

21 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

30.04.09

Maj 2009

 

Tytuł publikacji

Data

1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

4.05.09

2 Nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

5.05.09

3 Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane

5.05.09

4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokich kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

6.05.09

5 Ustawa o biegłych rewidentach

8.05.09

6 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

11.05.09

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wpis

12.05.09

8 Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

14.05.09

9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o odpowiedzialności zawodowej doradców inwestycyjnych

14.05.09

10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości działania wielu komorników w jednym rewirze komorniczym

15.05.09

11 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie umów zawieranych przez firmy farmaceutyczne

19.05.09

12 Sprawa prowadzona przez M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarię Prawną przeciwko operatorowi telefonii komórkowej

20.05.09

13 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

19.05.09

14 Nowelizacja ustawy - Prawo telekomunikacyjne

20.05.09

15 Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

21.05.09

16 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie umów zawieranych przez firmy kurierskie

22.05.09

17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

25.05.09

18 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia w usługach telekomunikacyjnych

26.05.09

19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy prawo o ruchu drogowym

27.05.09

20 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

27.05.09

21 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

28.05.09

22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych

29.05.09

Czerwiec 2009

 

Tytuł publikacji

Data

1 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie klauzul stosowanych przez banki

1.06.09

2 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uwzględniania reklamacji konsumentów

2.06.09

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legitymacji procesowej członka zarządu spółki akcyjnej

3.06.09

4 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji procesowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

4.06.09

5 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zwrotu nadwyżki podatku VAT

5.06.09

6 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie możliwości ingerencji ZUS w wynagrodzenia członków zarządu spółki

8.06.09

7 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

9.06.09

8 Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ważności udzielonych dalszych pełnomocnictw procesowych

10.06.09

9 Ustawa o bateriach i akumulatorach

12.06.09

10 Ustawa o biegłych rewidentach

15.06.09

11 Nowelizacja ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

16.06.09

12 Nowelizacja ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego

17.06.09

13 Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej

18.06.09

14 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

19.06.09

15 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności spadkobierców z tytułu składek ubezpieczeniowych

22.06.09

16 Interpretacja Ministra Finansów w sprawie zmiany roku podatkowego

23.06.09

17 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zamówień publicznych

24.06.09

18 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

25.06.09

19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie interpretacji czynności prawnych

26.06.09

20 Nowelizacja ustawy - Kodeks Cywilny cz. I

29.06.09

21 Nowelizacja ustawy - Kodeks Cywilny cz. II

30.06.09

Lipiec 2009

  Tytuł publikacji Data
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący prawa konkurencji

1.07.09

2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie znaków towarowych

2.07.09

3 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przesłanek istnienia interesu prawnego

3.07.09

4 Nowelizacja ustawy - Kodeks pracy

6.07.09

5

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

7.07.09

6 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przychodów z kapitalizacji odsetek

8.07.09

7 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie należności podatkowych

9.07.09

8 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie podzielności zamówień

10.07.09

9 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie długów spadkowych

13.07.09

10 Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

14.07.09

11 Obowiązki przedsiębiorców rozliczających się z ZUS drogą elektroniczną

15.07.09

12 Nowa ustawa o towarach paczkowanych

16.07.09

13 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników

17.07.09

14 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wysokości odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania

20.07.09

15 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zakazanych praktyk handlowych

21.07.09

16 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji przedsiębiorców

22.07.09

17 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zwrotu podatku VAT cudzoziemcom

23.07.09

18 Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie skutków zwrotu części zapłaconego podatku

24.07.09

19 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ograniczeń swobody przedsiębiorczości w prawie farmaceutycznym

27.07.09

20 Nowelizacja ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

28.07.09

21 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji sądowej w dziedzinie przewozów lotniczych

29.07.09

22 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie możliwości składania informacji o produktach niebezpiecznych drogą elektroniczną

30.07.09

23 Nowelizacja ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

31.07.09

Sierpień 2009

  Tytuł publikacji Data
1 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca przechodzenia zezwoleń w wyniku przekształcenia spółki cywilnej

3.08.09

2 Nowelizacja dotycząca wymagań stawianych przez zamawiającego w toku postępowań przetargowych

4.08.09

3 Opinia Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zwrotu wpłaconego wadium

5.08.09

4 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw autorskich

6.08.09

5 Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badanie sprawozdania finansowego

7.08.09

6 Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie możliwych zmian umowy spółki przed dokonaniem wpisu do KRS

10.08.09

7 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zakazu dyskryminacji w prawie podatkowym

11.08.09

8 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku liniowego

12.08.09

9 Ustawa o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

13.08.09

10 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kredytu na wypłatę dywidendy

14.08.09

11 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie cen oferowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

17.08.09

12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości

18.08.09

13 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie błędnych faktur VAT

19.08.09

14 Komunikat ZUS w sprawie promocji bezpieczeństwa w pracy

20.08.09

15 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT

21.08.09

16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie pożyczek od udziałowca zaciągniętych na pokrycie strat

24.08.09

17 Nowelizacja ustawy Kodeks pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

25.08.09

18 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sprawie rozliczenia kosztów podróży służbowych

26.08.09

19 Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie klauzul stosowanych przez przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich

27.08.09

20 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

28.08.09

21 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uwłaszczenia

31.08.09

Wrzesień 2009

  Tytuł publikacji Data
1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie obrotu nieruchomościami

1.09.09

2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie jednorazowej amortyzacji

2.09.09

3 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie podstawy opodatkowania

3.09.09

4 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie dokumentów w formie elektronicznej

4.09.09

5

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odpłatnego zbycia akcji i udziałów

7.09.09

6

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zobowiązań podatkowych

8.09.09

7

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie zaniechania poboru podatku od udostępnienia licencji komputerowych

9.09.09

8

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie przychodów z działalności gospodarczej

10.09.09

9

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie szkodliwej konkurencji podatkowej

11.09.09

10

Nowa ustawa o bateriach i akumulatorach

14.09.09

11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego

15.09.09

12

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pochodnych instrumentów finansowych

16.09.09

13

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wywłaszczeń pod drogi publiczne

17.09.09

14

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie unijnych reguł konkurencyjnych

18.09.09

15

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie rozliczenia dochodów zagranicznych

21.09.09

16

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowania z tytułu niesłusznego zwolnienia dyscyplinarnego

22.09.09

17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchybienia terminu przez organ podatkowy

23.09.09

18

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie swobody świadczenia usług

24.09.09

19

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podstawy opodatkowania

25.09.09

20

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe

28.09.09

21

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie naruszenia prawa do domeny internetowej

29.09.09

22

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie organu władzy publicznej jako podatnika VAT w świetle VI Dyrektywy

30.09.09

Październik 2009

  Tytuł publikacji Data
1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie działalności wykonywanej osobiście

1.10.09

2 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie zakresu opodatkowania

2.10.09

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kategorii podmiotów podatku akcyzowego

5.10.09

4 Wspólnotowy Kodeks Wizowy

7.10.09

5 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

8.10.09

6 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

9.10.09

7 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie wystawiania faktur elektronicznych

12.10.09

8 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie amortyzacji majątkowych praw autorskich

13.10.09

9 Uchwala Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań pracowniczych

15.10.09

10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalizacji samowoli budowlanej

16.10.09

11 Rozszerzenie obowiązku posiadania świadectw energetycznych

19.10.09

12 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie podstaw do wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych

21.10.09

13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych

23.10.09

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek cz.I

26.10.09

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek cz.II

28.10.09

16 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odszkodowań od zakładów będących źródłem imisji

30.10.09

Listopad 2009

  Tytuł publikacji Data
1 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia udziału jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

2.11.09

2 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania urlopu wypoczynkowego

4.11.09

3 Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne

6.11.09

4 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie wydatków na reklamę

9.11.09

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości

13.11.09

6 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie podatku kapitałowego

16.11.09

7 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną

18.11.09

8 Projekt rozporządzeń dotyczących komunikacji w elektronicznym postępowaniu upominawczym

20.11.09

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odliczania podatku naliczonego

23.11.09

10 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie baz danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie elektronicznym

25.11.09

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odmowy przyznania korzyści podatkowych związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w innym państwie członkowskim niż państwo opodatkowania

27.11.09

12 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie opodatkowania dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych

30.11.09

Grudzień 2009

 Tytuł publikacjiData1Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania02.12.09 2Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w sprawie opodatkowania odszkodowania04.12.09 3Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wykonania nieprawomocnego nakazu zapłaty07.12.09 4Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku09.12.09 5Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie opodatkowania wniesienia przedsiębiorstwa do spółki11.12.09 6Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji sp. z o.o.14.12.09 7Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca opodatkowania dochodów ze zbycia świadectw pochodzenia energii16.12.09 8Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych18.12.09 9Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 21.12.0910Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie umowy o roboty budowlane 23.12.09 11Podsumowanie ustawodawstwa 2009 r. cz.I 28.12.09 12Podsumowanie ustawodawstwa 2009r. cz.II30.12.09

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Learn more

I understand